Депутатите решиха кои фирми ще се следят по-изкъсо

Парламент,

Депутатите приеха промени в Закона за устройството на територията, с които се въвежда по-строг контрол над фирмите за строителен надзор.

Надзорниците вече няма да правят изпитания на материали в лаборатории на строителя, когото контролират.

ДНСК ще може да проверява надзорните фирми и комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Промените предвиждат още Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да създаде единен регистър по устройство на територията.

Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене.

Целта е интеграция на данните по инвестиционните и строителните процеси, подобряване на административното обслужване и намаляване на тежестта за гражданите и бизнеса.

В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им. Ще са вписват и разрешения за строежи, за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им.

Регистърът ще съдържа също удостоверения на консултантите, оценяващи съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.

Наредба на правителството ще определи условията и редът за публикуване на информация в единния регистър и за поддържането ѝ. До създаването на регистъра издадените актове ще се публикуват по досегашния ред, а администрациите, съдът и публичните организации ще събират служебно необходимата им информация за конкретните нужди.

Описва се и редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересованите централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи в случаите, когато за това не трябва издаване на актове при условията, по реда и сроковете, определени в специален закон.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ