КЕВР утвърди поскъпването на природния газ

Газ, Пламък, Печка

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди цена на природния газ от 1 април в размер на 33,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от регулатора. КЕВР е имала закрито заседание днес, на което е приела решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за април, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени, допълват от КЕВР.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД е поискана цена на природния газ в размер на 33,38 лв./MWh, но след проучване на предоставените от обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г., КЕВР е установила положителна разлика в годишен аспект за 2020 г. между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Поради това КЕВР счита за икономически обосновано разходите за закупуване на природен газ за вътрешния пазар да бъдат намалени с положителната разлика за 2020 г., което води до промяна на компонентата це на на вход на газопреносни мрежи, оборотния капитал за април 2021 г. и регулаторната база на активите на дружеството.

С писмо до енергийния регулатор от 1 април „Булгаргаз“ ЕАД е информирал КЕВР, че ще предостави актуални данни във връзка с цената на природния газ за април, след приключване на назначената от министъра на енергетиката проверка на дружеството. Предмет на проверката е дейността на „Булгаргаз“ ЕАД за 2020 г., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за април.

На 19 април общественият доставчик е внесъл актуализирано ценово заявление, което е дало основание на регулатора да продължи обсъждането за утвърждаване на цена на природния газ за април, считано от 1 април 2021 г.

В утвърдената цена на природния газ от 33,19 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, се посочва в съобщението.

Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март 2021 г. в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30,39 лв./MWh.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ