До всички пенсионери: Имаме новини за Вас, ще изтръпнете

Пари

Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. въз основа на данните за допълнително придобит от работещите пенсионери осигурителен стаж, надхвърли 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно (без подаване на заявление) преизчислени, считано от 1 април 2020 г., пише „Монитор“.

Нова законова рамка

От 1 януари 2021 г. беше изменена разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) с регламентиране на два начина за преизчисляване на личните пенсии:

1. Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, с допълнително придобит от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. При този вид преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявление в териториалните поделения на НОИ.

Преизчисляването се извършва от 1 април на съответната година, въз основа на данните за осигурителен стаж в информационната система на института, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година. За служебно преизчисляване на трудова пенсия е необходимо пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година, независимо от продължителността на този стаж.

Този вид преизчисляване не лишава работещите пенсионери от възможността да подадат заявление образец УП-28 за ежегодно преизчисляване на пенсията с придобит след пенсиониране осигурителен стаж и осигурителен доход. Преизчисляване с допълнително придобит осигурителен доход се извършва само, в случай че изчисленият размер е по-благоприятен за заявителя от размера, изчислен при служебно преизчисляване на пенсията с допълнително придобит осигурителен стаж. Очакваният брой на пенсиите, които ще бъдат преизчислени през 2021 г. въз основа на данните за допълнително придобит от работещите пенсионери осигурителен стаж без лицата да подават заявления, доближава 300 000.

2. Ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията. За този вид преизчисляване пенсионерът следва да подаде в териториално поделение на НОИ заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по КСО в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден със заповед на управителя на НОИ.

Пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид наличните данни за осигурителен стаж, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението, и които са налични в информационната система на НОИ.

Подадените през предходните години заявления за преизчисляване на пенсия с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход запазват действието си и след промяната на разпоредбата от 1 януари 2021 г.
Пенсиите на тези лица продължават да се преизчисляват веднъж годишно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Служебното преизчисляване, което се извършва, считано от 1 април на всяка календарна година, обхваща лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Служебното преизчисляване е изцяло в интерес на работещите пенсионери, тъй като предоставя възможност за увеличаване на получаваните пенсии в резултат на натрупан осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. При извършване на преизчисляването осигурителният стаж, придобит след пенсиониране, се зачита само при условията на трета категория труд. За извършеното преизчисляване се постановяват разпореждания, които при поискване се връчват от териториалното поделение, което изплаща пенсията, и са достъпни на електронната страница на НОИ.За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ