Министерство на отбраната увеличава средствата за материално подпомагане

Красимир Каракачанов

По предложение на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” с директор Иво Антонов Програмният съвет на Министерството на отбраната с председател заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков е одобрил допълнително 300 хиляди лева за материално подпомагане до края на годината на военнослужещи, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали, ветерани от войните и цивилни служители. Условията и редът за ползване на средствата са регламентирани в Наредба № 1 от 07.02.2011 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. (вижте тук >>>)

Става дума за финансови средства, които са допълнително към утвърдените за 2019 г. 770 хиляди лева. До края на юни за тази година са изразходвани 537 499 лв. Те са отпуснати на 516 военноинвалиди, 73 пенсионирани военнослужещи, 200 военнослужещи, 7 обучаеми във ВВУ, 70 цивилни служители, 104 ветерани, 220 военнопострадали с еднократни помощи и 90 военнопострадали с еднократни целеви помощи за погребения.

Анализът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ за последните две години и половина показва, че се забелязва тенденция на увеличаване броя на кандидатстващите лица и в частност на военнослужещите и цивилните служители с онкологични и други тежки заболявания, както и на деца на военнослужещи и цивилни служители с тежка умствена изостаналост, детска церебрална парализа, детски аутизъм, множествена склероза и други. Изброените заболявания изискват ежедневно лечение, периодично посещение при специалист, рехабилитация, закупуване на скъпи лекарства, а в някои случаи оперативни интервенции, за които са необходими големи финансови средства. Именно поради тази причина Комисията отпуска на тези лица максималния размер на помощта, който е 2000 лв. През първото шестмесечие на 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. са разгледани в повече 104 заявления за отпускане на материална помощ, като 45 от тях са за споменатите случаи.

Прави впечатление, че през 2018 г. в сравнение с 2017 г. е завишен и броят на ветераните от войните, получили материална помощ, с 64. Нарастнал е и броят на обучаващите се във висшите военни училища, като за цялата 2018 г. са отпуснати еднократни помощи на 8 обучаващи се, а само през първото тримисечие на 2019 г. техният брой е 7. Това са предимно лица от семейства с един родител, кръгли сираци или от семейства в тежко материално положение.

Забелязва се, става ясно от анализа, тенденция на увеличаване броя на наследниците на починали военноинвалиди и военнопострадали, които са получили целева помощ за погребение в размер на 500 лв. През първото шестмесечие на 2018 г. наследниците са 63, а през първото шестмесичие на 2019 г. техният брой вече е 90.

Размерът на материалната помощ се определя по преценка на Комисията по материално подпомагане. Максималният от 2000 лв. се отпуска приоритетно на правоимащите лица, които са с тежки онкологични заболявания, заболявания на деца, изискващи ежедневни грижи и лечение, хора със степен на увреждане над 90 на сто, с чужда помощ, хора с ампутирани крайници и др.

Здравословното състояние на нуждаещите се от помощ лица не подлежи на прогнозиране, всеки разглеждан случай е строго специфичен, поради което не може да се предвиди броят на кандидатстващите лица, както и на размерът на средствата, които ще са необходими за задоволяване на техните потребности през съответната година. Поради тази причина са отпуснати допълнително 300 хиляди лева. До края на годината предстои да бъдат проведени още четири заседания на комисията по материално подпомагане за разглеждане на постъпилите заявления.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ