Етикет: Автомеле
Ñîôèÿ (7 þíè 2023) Ôóòáîëíà ñðåùà îò 35-òè êðúã íà efbet Ëèãà ìåæäó îòáîðèòå íà Ëåâñêè è ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ. Ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ/ÁÒÀ (ÅÄ)

Меле.jpg

13.09.2018
Страшно автомеле е станало на пътя от Перник за София. Тежката катастрофа е точно до бензиностанция „Петрол“ край Драгичево, съобщиха шофьори, пътуващи от Перник към София, пише zapernik.com. Единият от автомобилите е преобърнат на една страна.Според предположенията на очевидците, вероятно едната кола е излизала от бензиностанцията, а другата е летяла с по-висока скорост, когато са […]


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ