Етикет: Дауда Бамба
Ñîôèÿ (7 þíè 2023) Ôóòáîëíà ñðåùà îò 35-òè êðúã íà efbet Ëèãà ìåæäó îòáîðèòå íà Ëåâñêè è ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ. Ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ/ÁÒÀ (ÅÄ)

цска.jpg

12.07.2022
Ръководството на ЦСКА излезе с информация за нападателя с норвежки паспорт Дауда Бамба, който е пред трансфер при „червените“. ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ: „Дауда Бамба е в плановете за привличане на Саша Илич. Харесан и пожелан от треньора, той пристигна в София преди 5 дни. След обстойни прегледи в България, които включваха, освен детайлно проведените стандартни процедури, […]


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ