Етикет: инфланция
Ñîôèÿ (7 þíè 2023) Ôóòáîëíà ñðåùà îò 35-òè êðúã íà efbet Ëèãà ìåæäó îòáîðèòå íà Ëåâñêè è ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ. Ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ/ÁÒÀ (ÅÄ)

640-420-noi-izchisliava-bydeshtite-pensii-i-po-dvete-metodiki-otpuska-povisokata.jpeg

24.09.2022
Цените у нас растат с рекордни темпове. По-скъпо тази година ще купуваме и виното. Това лято да се произведе грозде е било доста скъпо начинание за собствениците на лозя в Югозападна България. Това се очаква неминуемо да се отрази в крайната цена на хубавото българско вино. В едно от най-винарските села в Югозападна България – […]


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ