Етикет: минимални
Ñîôèÿ (7 þíè 2023) Ôóòáîëíà ñðåùà îò 35-òè êðúã íà efbet Ëèãà ìåæäó îòáîðèòå íà Ëåâñêè è ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ. Ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ/ÁÒÀ (ÅÄ)

payimage-557082-1280x867.jpg

16.12.2022
Драма с минималната работна заплата. Увеличението й се отлага, предава Стандартнюз. Минималната работна заплата да стане 770 лв., но не от 1 януари, а от 1 юли, поиска служебния финансов министър. Късно в четвъртък вечер, по време на Бюджетната комисия Росица Велкова обяви, че отлагането се налага заради липсата на бюджет в класически вид. Знаете […]


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ