Етикет: Пепи Бакърджиев
Ñîôèÿ (7 þíè 2023) Ôóòáîëíà ñðåùà îò 35-òè êðúã íà efbet Ëèãà ìåæäó îòáîðèòå íà Ëåâñêè è ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ. Ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ/ÁÒÀ (ÅÄ)

big_1adb.png

08.08.2018
Току що спортният журналист Петър Бакърджиев засрами с плоска шега водещата на „Тази сутрин” по БТВ Мария Цънцарова. „Смятах да започна прегледа на спорта с друго, но щом ме питаш така настоятелно за Григор Димитров, ще започна с него, тъй като не искам да бъда питан, както направи вчера с господина от БСП”, заяви Бакърджиев. […]


За нас

7DniBulgaria.bg е най-новият сайт в портфолиото на 7 Dni Media Group.

Той обедини досега съществуващите регионални сайтове на групата, превръщайки се в национален такъв, за по-голямо улеснение на читателите.


КОНТАКТИ